Home
De verkiezing
Motiveer je klant
Leer van je klant
Als je wint
Nieuws
Contact
Planning
Blijf op de hoogte
Partners

Deelnamevoorwaarden

Deelnamevoorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de ‘Foodservice Award’ verkiezing. De verkiezing wordt georganiseerd door Q&A Insights BV (hierna te noemen Q&A) in samenwerking met Rai Amsterdam (hierna te noemen Rai).

Deelnemers

 1. De grootste foodservice bedrijven op basis van omzet en met minimaal vijf vestigingen in Nederland* welke binnen de categorieën Catering, Delivery, Food Retail, Koffie en/of Bakery café, Leisure, Logies, Nationale Fast Food, Onderweg, Online Reserveringstool en Restaurants vallen, nemen automatisch deel aan de ‘Foodservice Award’ verkiezing.
 2. Foodservice bedrijven met minimaal vijf vestigingen, passend binnen één van de bovengenoemde categorieën, kunnen zich aanmelden voor een (actieve) deelname aan de verkiezing via een formulier op de website info.foodserviceaward.nl. Dit geldt ook voor foodservice bedrijven met meer dan dertig vestigingen in Europa, waarvan minimaal drie in Nederland.
 3. Q&A en Rai bepalen de categorieën waarin de foodservice bedrijven beoordeeld worden. Bedrijven kunnen voor en tijdens de verkiezing een voorkeur voor categorie aangeven. Q&A behandelt deze aanvragen naar maatstaven van billijkheid & redelijkheid.
 4. Q&A en Rai behouden zich het recht tot het toevoegen c.q. schrappen van categorieën. De categorieën worden jaarlijks herzien.
  * Bron: Food 500 boekwerk, oktober 2017. Door ABN AMRO en FoodService Instituut Nederland.

Stemgrens

 1. Om in aanmerking te komen voor een nominatie voor een (categorie)prijs van de ‘Foodservice Award’ heeft een deelnemer minimaal 380 beoordelingen nodig.
 2. Indien geen enkele of maar één foodservice bedrijf aan deze voorwaarde voldoet binnen een categorie, kunnen Q&A en Rai de stemgrens van 380 beoordelingen naar beneden bijstellen.
 3. In een categorie worden minimaal twee en maximaal vijf foodservice bedrijven genomineerd. Wanneer er meer dan vijf foodservice bedrijven de stemgrens hebben behaald, worden de vijf bedrijven met het hoogste gecorrigeerd eindcijfer genomineerd.

Promotiematerialen

 1. Deelnemers kunnen hun gasten c.q. de consument motiveren om hun bedrijf te beoordelen. Hulpmiddelen die daartoe onder andere ingezet kunnen worden zijn bijvoorbeeld gepersonaliseerde stemlinks, online banners en drukwerk. Q&A stelt deze promotiematerialen beschikbaar voor deelnemers om de verkiezing onder de aandacht te brengen bij de consument.
 2. Het is voor deelnemers niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen in de door Q&A beschikbaar gestelde promotiematerialen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Q&A.
 3. Deelnemers die gebruik maken van artwork bestanden dan wel andere (niet door Q&A beschikbaar gestelde) promotiematerialen om beoordelingen te verzamelen, moeten dit vooraf ter goedkeuring aan Q&A voorleggen.
 4. Middels deelname aan de verkiezing geven foodservice bedrijven toestemming aan Q&A om ingezonden materialen te gebruiken voor (online) publicatie.
 5. Q&A stelt een ‘Quota Monitor’ beschikbaar. Met behulp van deze digitale tool kan de deelnemer tijdens de verkiezing bijhouden hoeveel beoordelingen zijn bedrijf heeft behaald. Er kunnen echter geen rechten worden ontleend aan deze tool ten aanzien van het aantal beoordelingen, gezien het feit dat hier na sluiting van de stemperiode nog een correctie op volgt (beoordelingen kunnen worden verwijderd o.a. door de maatregelen in punt 19). Gemiddeld betekent dit dat het aantal beoordelingen met 30% naar beneden wordt bijgesteld.

Consumentenprijzen

 1. Q&A en Rai stellen namens een partner een prijzenpakket samen voor respondenten om hen te stimuleren een beoordeling te geven. Alle respondenten maken kans op één van de prijzen uit dit prijzenpakket. Deelnemers mogen op geen enkele wijze communiceren met prijzen buiten dit vastgestelde prijzenpakket. De mogelijkheid om stemmen te ‘kopen’ is hiermee uitgesloten.
 2. Respondenten maken kans op grotere prijzen, naarmate zij meer foodservice bedrijven beoordelen.

Overtreding reglement en controle

 1. Overtreding van enige voorwaarde opgenomen in dit verkiezingsreglement door deelnemers kan leiden tot diskwalificatie. De uiteindelijke beslissing tot diskwalificatie ligt bij Q&A en/of Rai
 2. Q&A controleert gedurende de stemperiode steekproefsgewijs of er op de juiste wijze (en derhalve conform dit verkiezingsreglement) campagne wordt gevoerd. Indien uit de controle blijkt dat een bepaalde deelnemer met eigen c.q. andere prijzen communiceert dan wel gebruik maakt van niet goedgekeurde promotiematerialen en/of een andere voorwaarden door de betreffende deelnemer wordt geschonden, volgt een waarschuwing en een vermindering van een door Q&A en/of Rai te bepalen aantal stemmen dan wel een diskwalificatie.

Verzamelen van beoordelingen

 1. Het is niet toegestaan om respondenten in de vestigingen te laten stemmen op papier of via het beschikbare internetnetwerk van de vestiging. Wel is het mogelijk om e-mailadressen van respondenten te werven. Deze respondenten ontvangen een uitnodiging vanuit Q&A om op een later tijdstip deel te nemen aan de verkiezing. Tevens is het mogelijk om een potentieel respondent te verwijzen naar de website www.foodserviceaward.nl waar de respondent zich kan aanmelden om de vragenlijst in te vullen.
 2. Het is voor medewerkers van Q&A en Rai Amsterdam niet toegestaan om te stemmen (c.q. deel te nemen aan de verkiezing).
 3. Na de stemperiode wordt er een analyse uitgevoerd met controleslagen waaronder, doch niet beperkt tot:
  1. meerdere beoordelingen: bij twee of meer beoordelingen voor één foodservice bedrijf in dezelfde categorie vanaf één e-mailadres wordt alleen de eerste beoordeling meegenomen en worden de overige beoordelingen verwijderd.
  2. snelheid invullen vragenlijst: beoordelingen die volledig zijn ingevuld binnen een tijdsbestek van 90 seconden worden verwijderd aangezien zeer te betwijfelen is dat deze beoordelingen serieus zijn ingevuld;
  3. IP-adressen: er wordt een controle uitgevoerd op door respondenten gebruikte IP-adressen. Bij meer dan drie beoordelingen vanaf één IP-adres voor één foodservice bedrijf in dezelfde vestiging in dezelfde categorie worden alleen de eerste drie beoordelingen meegenomen en de overige beoordelingen worden verwijderd.
  4. Beoordelingen die voldoen aan deze controleslagen worden gebruikt voor de uiteindelijke eindcijfers. Hier dient rekening gehouden te worden met een vermindering in stemmen, waardoor de stemgrens niet meer wordt behaald.
 4. Van het gemiddelde eindcijfer wordt een correctie op basis van het aantal beoordelingen afgetrokken om het gecorrigeerde eindcijfer te berekenen. Deze berekening is zo opgebouwd dat een hoger aantal beoordelingen zorgt voor een lagere correctie op het gemiddelde eindcijfer.
 5. Op het moment dat de digitale vragenlijst niet ingevuld kan worden (‘er kan geen stem worden uitgebracht’) voor een periode langer dan 24 uur, wordt de stemperiode verlengd met dezelfde tijdsduur die verloren is gegaan.

Categoriewinnaars

 1. De categoriewinnaar is het genomineerde foodservice bedrijf met het hoogste gecorrigeerde eindcijfer.
 2. Categoriewinnaars mogen het logo dat is gekoppeld aan de categorieprijs uitsluitend gebruiken volgens het licentiereglement dat met het logo wordt verstrekt.

Overallwinnaars

 1. Foodservice bedrijven die een categorieprijs winnen, maken kans op de overalltitel.
 2. De overallwinnaar is de categoriewinnaar met het hoogste gecorrigeerde eindcijfer.
 3. Overallwinnaars mogen het logo dat is gekoppeld aan de overallprijs uitsluitend gebruiken volgens het licentiereglement dat met het logo wordt verstrekt.

Persoonsgegevens

 1. Q&A en Rai respecteren de privacy van de personen die aan de verkiezing meedoen. Q&A zal alle persoonlijke informatie die aan haar in het kader van het doen van een beoordeling wordt verstrekt in overeenstemming met de AVG behandelen.

Aansprakelijkheid

 1. Q&A en de aan haar gelieerde ondernemingen en Rai kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit deelname aan deze verkiezing voortvloeiende schade. Iedere verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor directe, immateriële of indirect schade waaronder begrepen gevolgschade en gederfde inkomsten die het gevolg is van deelname aan en/of de uitslag van de verkiezing en/of het uitbrengen van een stem worden door Q&A en Rai uitdrukkelijk verworpen.
 2. Over de uitslag van de verkiezing kan niet worden gediscussieerd c.q. gecorrespondeerd.

Intellectueel eigendom

 1. Op de verkiezing, de vormgeving, de vragenlijst, de technologie en de URL van de verkiezing rusten intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan Q&A en/of aan haar gelieerde ondernemingen. Alle aangeboden informatie, waaronder teksten, grafisch materiaal, logo’s alsmede beeld- en geluidsmateriaal, is eveneens auteursrechtelijk beschermd. Iedere openbaarmaking of verveelvoudiging van intellectuele eigendommen van Q&A en/of aan haar gelieerde partners, is verboden zonder hiervoor voorafgaand de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Q&A.

Slotbepalingen

 1. In alle zaken waarin dit verkiezingsreglement niet voorziet, beslissen Q&A en/of Rai.